Elõadó: Christian Epidemic
Lemez: Eltörölt Világ
Stílus: blackmetal
Évjárat: 2002
Honlap / Borító b c d
Tabulatúra / Zene
Feltöltötte: arden
Egyéb: -
Kiadó: Nail Records
Kapható: igen

1. Purgatory II.
2. Újjászületett
3. Silentium
4. Újra Kísért
5. Eltörölt Világ
6. Nincs Holnap
7. Felszentelés
8. A Holtak Lelke
9. A Próféta
+1. Gyász (intro)
+2. Kinzó sikoly
+3. Epidemia 999'
1. Purgatory II.
2. Reborn
3. Silentium
4. Again and again
5. World Erased
6. No Tomorrow
7. Consecration
8. Souls of the Dead
9. The Prophet
+1. Intro
+2.Manipulated Intelect
+3. Euthanasia

 

 
Purgatory II
Purgatory II
Újjászületett

Új testet és új lelket adott
Szárnyaival vállamhoz ért,
Két szemével a szemembe nézett
S a világot láttam, mit senki sem ért.

Látom s hallom
Egy altatódalt dúdol,
Az arcán pergett egy könnycsepp
S a háborüra gondolt.

Halálom napján, ha vissza nézek
Mély kétség járja át lelkemet,
S remegõ hangom az Õ szaván szól,
Lesz-e mjad, aki eltemet.

Mindent égetõ, máglyák hamvát,
A szél kavarja.

Ifjak s vének vérével festi
fohászát falra.

Szemében láttam a Koponyák hegyét,
A vértõl ázott Golgotát,
S láttam csalódva kínjai közt,
Égni a béke templomát.
Reborn

She gave me a new body and soul
Touched my shoulder with her soft wings
Stared into my eyes with her own two eyes
and through i saw a world no one comprehends

I see and hear
She's humming a lullaby
A teardrop's running down her cheek
She must be thinking of the war

On the day of my death when I look back
A deep doubt passes through my soul
And my quivering voice speaks with her words
Will there be someone to bury me whole

The wind it wirld the ashes of
The remains of a stake

It takes the blood of all young aznd old
Paints a prayer on the wall

I saw a mountain of skulls in her eyes
A bloody Gholgota in her mind
And I saw the temple of peace burning
Cheated among it's suffering
Silentium

Tested s lelked csendesedjen
S az Isten keze kiemel
Irtózatos lesz érintése
S a sötétség titka felölel

Én a hajnal s harmat gyermeke
Silentiumot hirdetek
Megnyílt elõttem a bölcsesség
300.000 kapuja

Testemnek húsa égõ tûzzé
Változott Metatron
A lélek világának helytartója szól
S nem marad se csont se por

Meg nem hallgatott imák szólnak
S szívedben a bûn túlsúlyra jut
Fel kell égetned a földi világot
S a létezés világba nyitsz kaput

Elfelejtesz örökre nevetni
S meggyûlölöd könnyeid
Érzed, hogy a jéghideg vérrel
Meg nem váltott szíved telik

Mindannyian átélitek majd
Az embernyúzás minden kínját
S nyelveiteket összerágva a kínban
Fogjátok inni egymás nyálát

Terhes anyád termékeny méhét
Összetört csontoddal tépik majd szét
S egyetlen gyermeked érintetlen testébe
Minden õrült s állat üríti nedvét
Silentium

May your body and soul be silent
Let God's hand slowly lift you out
His touch will be terribly painful
The secret of darkness will leave you in doubt

I'm the lovechild of dawn and its dew
And I proclaim silentium
Three hundred thousand gates of widom
Have opened themselves to me

The flesh of my body has become
Burning fire Metatron
When the keeper of the world of souls has spoken
No ash or bone is left unbroken

You hear the sound of unheard prayers
And sin starts to dominate your heart
You must burn up the earthly realm you have left
And open the gate to a new existence

You will forget how to laugh forever
And you will learn to hate your tears
You feel your unredeemed heart filling
With the ice-cold blood of all your fears

Everyone of you will undergo
The skinning of a human being
You'll chew your tongues through the unbearable pain
And drink one anothers saliva

They'll rip ypur peregnant mother's womb apart
With your broken bones and bloody heart
Then take the innocent body of your onlu child
And get every madmen and animal ready to fertilize
Újra Kísért

Szemem fényét vesztem el
A világ eloldott keze által,
Az Úr haragja az ember haragja,
S a szenvedés kútja az ember maga.

Az álmom újra és újra kísért,
Könnyekben látom gyermekem szemét.

S a lehelet a jéghideg szobák falán,
Csábítja Õt a holtak után.

S ha kinyitom szememet, mindíg temetnek,
Egy másik anyát egy másik gyermek.

Sokan sírnak és futnak riadtan
De én már nem, én maradok szakadatlan.
Nekem az élet már nem árthat,
Láttam minden árnyát a világnak.

Az elmúlás zenéjét kórusok zengik,
S a jéghideg szél fagyos dalt hegedül.
Szerelmünk ágya mint néma sír néz rám,
Mennyi emlékkel állok itt egyedül.
Again and again

I'm slowly being blinded
By the unfastened hand of this planet
The anger of God is the anger of man
And the well of suffering is also man

My dream keeps hounting again and again
I see my childs eyes are full of this pain

A freezing cold breath swirling around his head
Seduces him to follow the dead

Every time I open my eyes, they bury some other
Another child and another mother

So many people cry and run away
But I will not, because because the problem will still stay
Life cannot hurt me anymore
I've seen every dark shadow in this world

Choirs shall always praise the music of the past
Just as the ice-cold wind plays a frosty tune
The bed of our love is an empty grave now
I'm left with empty memories to wound
Eltörölt Világ

Mindenek felett,
Akaratom teljes tudatában
Egy új isten vezet, ki meglátja
Vérzõ lelkem a sárban.

Mindenek felett,
Egy csalhatatlan igaz érzés áll
Világ gyûlölet,
Isten eldobott világa felett.

Mindenek felett, megfáradt
Lelkemet kutyák falják
Hogy ne halljam már az utolsó
Igaz ember hazug szavát.

Már nem vezérel a vágy,
Sem az élet, sem a szerelem vágya,
Elfojtott dühöm nem vezet,
Gonosz szavaim szándékával.

Szép hitvesem látom
Egy törött tükörben
Ruháját mossa
Vértõl hófehérre

Romok közt egy meztelen gyermek
A friss hóban egyhelyben áll,
Könnyes szeme nem hiszi el,
hogy senkije se matradt már.

Remegõ ajkain idegen szavak,
Kérdez vádol de senki nem felel,
Látja, hogy nincs több igaz ember,
S a szégyentõl testem élve bomlik el.
World Erased

Above everything, within my
knowledge but against my will
A new God controls me, he who
Sees my blood soul, cold and still

Above everything, an infallible,
True feeling awaits
A world full of hate, a world
That God has put to it's fate

Above everything, my tired
Soul's being picked at by birds
At least i won't have to hear the
Last true human being's lying words

I'm not driven by passion
Not even passion of life or of love
I'm not driven by my anger
With the purpose of my evil words

I see my pretty wife
In a broken mirror
She's washing her dress
From bloodstained to snow white

A naked child within the ruins
Standing here in the fresh, white snow
His tearful eyes just can't conceive
That they have left him all alone

His trembling lips speak unfamiliar words
Questions accuses no one hears his say
He sees no one's left to guide his way
I'm so ashamed my living body rots away
Nincs Holnap

Átszellemült gyülekezet
Mely a hitrõl nevezte el magát
De a hit hûséget jelent ami
tõlük mindíg távol állt

Megrontott testben kényszerí élni
S a világ minden báját elveszi

Jöjj s tartsd meg lelkedet
Én mint a néma hallgatok
Ne végy szádba új éneket
S ne mutass már több áldozatot

A hazugságot Te mondod ki
S ha gyenge vagy elhiszed
A mélységbõl szólok halld hangomat
Az igazságot meg kell értened

Modern barbarizmust teremt
ho la félelem a jövõ útja
Letûnt idõk katedrálisát
Mások kezével építi újra
No tomorrow

A transfigured congregration
That have come to name themselves after faith
But faith also means loyalty,
Which has always been very far from them

Force me to live in a depraved body
And confiscate every charm from this earth

Come and keep your soul with me
And I, like the mute willl stay silent
Don't let them show you what to see
Don't give them any more sacrifices

You're the one to speak there lies
And if you're weak you will beleive
Please hear my voice from the depths
Only the truth can bring you releif

This is modern barbarism
Where the sorce of fear is the way of future
Building a forgotten cathedral
With the hands of the others they can nurture
Felszentelés

Már nem csak látom
Én értem is a világot
Nem csak az embert
A mindenhatóságot

Nincs test nincs lélek
Nincs megbonthatatlan egység
Testem csak hús a csonton
Mely megváltja öngyilkos álmom

S ha majd eljõ a perc, hogy az életem
Saját kezemmel bobjam el
Bûnöm az Isten szemébe köp
S keserû szívem örök békét nyer.

A tükörben hóhérom szemét látom
Bûnös testem felszentelem
Bûnök mocska a hamis kegyelet
Új utat vág s mossa kezem

A birtokolt világ kivet engem
Hol nincs erkölcs ott nincs remény
Hol az egyház minden gondolat ellen
Emberek vérével védi hitét

Kezemet szívemre teszem
S elhatalmasodik rajtam egy gondolat
Életem miden rezdülése
Mennyiszer bántott meg másokat

Várom a béke perceit
Hisz boldog tudom csak akkor leszek
Ha az élet kegyetlenségeit
A temetõ csendje váltja fel
Consecration

I don't just see but
Understand this living earth
Not only people
Even the omnipotence

No body, no soul
No disrupted alliance
My body's just meat on bones
That fulfills my suicidal dreams

And when the moment has come, for my life to be
thrown away by my own to hands
My sin will spit in the eye of God
And my bitter heart wins eternal peace

I see the eyes of my executioner
I sanctify my sinful body
the filth of sins are a false reverence
Finds a new path and washes my hands

This posessed world makes an outcast of me
there is no hope without ethics
On an earth where the church protects its belief
From every throught with the blood of man

I put my hand upon my heart
As a memory overpowers me
How many vibrations of my life
Have stoped others in there stuggle to be

Awaiting the moment of peace
For I know I only can be happy
When the inhumanities of life
Are changed to the silence of cemetaries
A Holtak Lelke

Elmét derítõ tiszta láng
Tisztító tûzként szálljon ránk,
Nyugalmat hoz a holtak lelke,
A dicsõségét nyerje el.

A holtak akik mindent láttak,
Kereszthalált s minden háborút
Testvéreket kiket elvesztettek,
Gyermekeket anyátlanul.

Látták csecsemõk kivájt szemét,
Éhezõk bõrén a halál sebét
Milliók könnyének örvényét,
Névtelen sírok keresztjén a vért.

Tudják ki vagy! Vértõl ázott
Jézus gyilkos katonája.
Ki keresztet vetsz s ölni indulsz,
S lelkedet tövis koronázza.

Látnak amikor térdre borulsz,
Látnak amikor keresztet vetsz,
Tudják, hogy ölni indulsz,
S mindenki kegyvesztett lesz.
Souls of the dead

A crystal clear, cleansing single flame
Must come to burn our ball of shame
It brings us peace, so the souls of the dead
Can finally have their glory

The dead that have seen everything
Death on a cross an every war
Brothers and sisters that many have lost
And children left all alone

They've seen babies eyes excavated
the scar of death starving
Whirpools of a millions tears
Blood on the crosses of nameless graves

They now you well soaked through by blood
A killing soldier of Jesus
Holding a cross and murdering at will
Your soul is caressed by a crown of thorns

they see you falling upon your knees
They see you make the sibn of cross
They know you're ready to kill
Everyone falls into disgrace
A Próféta

Átkokból emeltünk templomot,
Pentagrammok erdején
A pokol minket vár, ott ülünk
Majd Baphomet jobbján
Nem kell egy álszent isten hazug jósága
Szolgálnak majd az angyalok,
Vigyáznak ránk a csillagok
Halotti tort ülünk, s megisszuk
Jézus vérét

Ha a szem a lélek tükre,
A tiedben nem látok mást
Csak keresztény ragályt

Minden kérdésben ott a válasz,
S ha majd tûz öleli át a testemet
Purgatórium édes simogatása ad
Mindenre végsõ feleletet
Engem nem érdekel Jézuz haragos ökle,
Nem veszek bûnbocsánat cédulát
Ha mindenki féli Isten hatalmát,
Én nem

Lépjünk át Minden határt,
Ördõgi bûbáj megbabonáz
Érzem a kínt, s a szenvedést,
Minden nap újra gyönyört ígér

Porban háltam az ördög lányával,
Szemében látom arcom tükrét
Számomra mindíg Õ lesz a bálvány,
S szívem helyén lángol a jég
Inkább leszek elsõ a pokolban,
Mint utolsó a mennyben
Ikerhold van kelõben,
S csillagok ragyognak felettem

Kikiáltom Júdás bûntelenségét,
Megtagadom Jézus királyságát
Hazug a szó, mely elmondaná,
Az áldást az utolsó vacsoráná
Kereszten haljon, ki a kereszttel él,
S vakon higgye Jézus ígéretét.

Lángba borulnak a templomok,
S a kereszt királysága véget ér
Áldottak legyenek a bolondok,
Kövessék Isten földi helytartóját
The Prophet

Our temple made of course,
In the forests of pentagramms
Hell awaits, we'll sit on
Baphomets right
We don't need a hypocrite God lying goodness
Angels will serve,
Stars will protect
We have the feast, drinking
Jesus blood

In the eye is the mirror of the soul,
In your I don't see anything else
Than christian epidemic

The answer insides every question
And when the fire embraces my body
The purgatory's sweet touch
Gives the final answer
I don't care for Jesus wrathful fist,
I don't pay for excuse
If everyone fears the power of God,
I don't

Let's step through every frontier,
The devil's charm is mesmerized.
I feel the pain and torment
Every day promises new pleasures

I slept in the dust with the devil's daughter,
I saw my face's mirror in the eyes
For me she is the idol,
In the place of my heart the ice is burning
I rather be the first, in hell than
The last in heaven
Twin monn is raising,
And black stars are shining above me

I shout Judes's innocence, and
Deny Jesus's Kingdom
That word is a lay which says
The blessing on the last supper
Die on the cross who love with it,
An believe blindly in Jesus's promise


 

^^^